සූරා අස් සාෆ්ෆාත් - 37

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අස් සාෆ්ෆායත් අංක 37 වාකශ 1 – 182 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්