සූරා අzස් zසුමර් - 39

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අzස් zසුමර් අංක 39 වාකශ 1 – 75 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්