සූරා අද් දුඛාන් - 44

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අද් දුඛාන් අංක44 වාකශ 1 – 59 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්