සූරා මුහම්මද් - 47

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා මුහම්මද් අංක 47 වාකශ 1 – 38 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්