සූරා අල් ෆත්හ් - 48

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් ෆත්හ් අංක 48 වාකශ 1 – 29 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්