සූරා අල් අහ්කාෆ් - 46

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් අහ්කාෆ් අංක46 වාකශ 1 – 35 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්