සූරා අල් හුජරාත් - 49

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් ෆත්හ් අංක 49 වාකශ 1 – 18 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්