කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අzස්zසාරියාත් අංක 51 වාකශ 1 – 60 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්