සූරා අල් කමර් - 54

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් කමර් අංක 54 වාකශ 1 – 55 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්