සූරා අර් රහ්මාන් - 55

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අර් රහ්මාන් අංක 55 වාකශ 1 – 78 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්