සූරා අල් හෂ්ර් - 59

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් හෂ්ර් අංකි 59 වාක්‍ය 1 – 24 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්