සූරා අල් මුම්තහිනහ් - 60

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් මුම්තහිනහ් අංකි 60 වාකශ 1 – 13 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්