සූරා අස් සෆ් - 61

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අස් සෆ් අංකි 61 වාකශ 1 – 14 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්