සූරා අල් ජුම්ආ - 62

කෙටි හැඳින්වීම

සූරා අල් ජුම්ආ අංකි 62 වාකශ 1 – 11 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය

ඔබගේ වටිනා අදහස්