ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම් හා ව්‍යාප්තව පවතින් වැරදි පරිකල්පනය

සංස්කරණය :

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්