මම මෙලෙසය ඉස්ලාමය වැළඳ ගත්තේ (යථාර්ථය පිළිබඳ කාලීන විමසුමක්)

ඔබගේ වටිනා අදහස්