ජයග්‍රහණය වෙත වූ මඟ (එය මුස්ලිම්වරයකුට කෙසේ විය හැකි ද?)

සංස්කරණය :

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න
ඔබගේ වටිනා අදහස්