හජ් හා උම්රා පිළිබඳ පාඩම

කෙටි හැඳින්වීම

1. හජ් හී සැඟවුනු යථාර්ථය සහ අලංකාරය
2. හරම් සිමාව සහ මිකාත් හී විසත්ර
3. මිකාත් පිළිබඳ විස්තර
4. කාන්තාවක් හජ් හෝ උම්රා කිරීමේ නීතිය

ඔබගේ වටිනා අදහස්