ඉන්ජීලයේ සඳහන් අවසන් දූත නබි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්

සංස්කරණය :

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්