ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසුනට වූ මඟපෙන්වීම අතරින් ඉස්ලාමීය සුවිශේෂත්වයන්ගෙන් තෝරාගනු ලැබූ ඇතැම් උදාහරණ

ඔබගේ වටිනා අදහස්