සත්‍ය දහම

සංස්කරණය : බිලාල් ෆිලීප්ස්

පරිවර්තනය:

විචාරය කිරීම:

ප්‍රකාශක: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න
ඔබගේ වටිනා අදහස්