නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්

නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්

කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ විහාහ ජීවිතය ගැන චෝදනා නගන අයට සත්ය්ය පහසුවෙන් පහදා දීමට මෙය උපකාරවේ

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න