නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්

නබිවරයාණන්ගේ බිරියන්

කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ විහාහ ජීවිතය ගැන චෝදනා නගන අයට සත්ය්ය පහසුවෙන් පහදා දීමට මෙය උපකාරවේ

ඔබගේ වටිනා අදහස්