අල් කද්ර් හෙවත් ඉරණම කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමේ ප්‍රතිලාභ 12 ක්.

අල් කද්ර් හෙවත් ඉරණම කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමේ ප්‍රතිලාභ 12 ක්.

කෙටි හැඳින්වීම

අල් කද්ර් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමෙන් අප ජීවිතයට ලැබිය හැකි විවිධ ප්ර තිලාභ ගැන සඳහන් කෙරේ

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්