දාඊවරුන්ට අවශ්ය් උතුම් ගුණාංග

කෙටි හැඳින්වීම

අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයට ජනතාවට ආරාධනා කරන දාඊ වරු සහ දඅවා සංවිධාන මුහුණ දෙන පීඩා සහ ඔවුන් වෙත තිබිය යුතු වැදගත් ගුණාංගයන් කිහිපයන්

ඔබගේ වටිනා අදහස්