දාඊවරුන්ට අවශ්ය් උතුම් ගුණාංග

දාඊවරුන්ට අවශ්ය් උතුම් ගුණාංග

කෙටි හැඳින්වීම

අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයට ජනතාවට ආරාධනා කරන දාඊ වරු සහ දඅවා සංවිධාන මුහුණ දෙන පීඩා සහ ඔවුන් වෙත තිබිය යුතු වැදගත් ගුණාංගයන් කිහිපයන්

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්