ක්‍රිස්තු බද්ධිමතුනි අප හට පවසන්න!!

කෙටි හැඳින්වීම

1- ක්රිතස්තු ආගමික විද්වතුනි! අපට පැහැදිලි නොමැති කරුණු කිහිපයක් අපට පහදා දෙනවා ද?

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න