රමදාන් මාසයේ උපවාසය

කෙටි හැඳින්වීම

රමදාන් මාසයේ උපවාසය පිළිබඳව පවර් පොයින්ට් මාධ්යෙ යන් ඉදිරිපත් කිරීමක්. උපවාසය පිළිබඳ වැරදි මත දුරු කිරීමක්

ඔබගේ වටිනා අදහස්