වර්ග

  • උස්බෙක්

    MP3

    මෙම කොටසෙහි හජ් ඉස්ලාමයේ එක් මූලිකාංගයක් බවත් එය මූලික අවශ්‍යතාවක් බවත් ජීවිතයේ එක් වරක් හැර සෑම වසරක කිරීම අනිවාර්ය නොමැති බවත් පහැදිලි කරන ලිපියකි. එමෙන්ම පිළිගනු ලැබූ හජ් වන්දනාවට ස්වර්ගය හැර වෙනත් කුසලක් නොමැති බවත් තවදුරටත් පැහැදිලි කරයි

ඔබගේ වටිනා අදහස්