වර්ග

معلومات المواد باللغة العربية

නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම් තුමා පිළිබඳ ව මතු වූ සැකයන්

විෂයාංක: 5

ඔබගේ වටිනා අදහස්