වර්ග

معلومات المواد باللغة العربية

දූත මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම් තුමාණන් පිළිබඳ විශ්වාසය

විෂයාංක: 6

ඔබගේ වටිනා අදහස්