වර්ග

නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම් තුමා පිළිබඳව යුක්ති සහගත සාධක

විෂයාංක: 5

ඔබගේ වටිනා අදහස්