වර්ග

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ මෛත්‍රිය

විෂයාංක: 1

ඔබගේ වටිනා අදහස්