ඉස්ලාම් දහමට ඉස්ලාම් යනුවෙන් නම් තබනු ලැබුවේ ඇයි

ඔබගේ වටිනා අදහස්