නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ට පෙර ඉස්ලාමය පැවතුණේද

ඔබගේ වටිනා අදහස්