බයිබලයේ මුහම්මදාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ගැන සඳහන් වී තිබේ ද

ආගමික නීති විශාරද : මුහම්මද් සාලිහ් අල්-මුන්ජිද්

විචාරය කිරීම:

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න
ඔබගේ වටිනා අදහස්