බයිබලයේ මුහම්මදාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ගැන සඳහන් වී තිබේ ද

ආගමික නීති විශාරද : මුහම්මද් සාලිහ් අල්-මුන්ජිද්

විචාරය කිරීම:

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්