බයිබලයේ මුහම්මදාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ගැන සඳහන් වී තිබේ ද

ඔබගේ වටිනා අදහස්