ඉස්ලාමය මුස්ලිම් නොවන්නන් දෙස කරුණාව හා මෛත්‍රී බැල්මෙන් බලන්නේ ද

ඔබගේ වටිනා අදහස්