ඉස්ලාමය මුස්ලිම් නොවන්නන් දෙස කරුණාව හා මෛත්‍රී බැල්මෙන් බලන්නේ ද

ආගමික නීති විශාරද : මුහම්මද් සාලිහ් අල්-මුන්ජිද්

පරිවර්තනය:

විචාරය කිරීම:

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්