ඉස්ලාමයේ කරුණාව

ඉස්ලාමයේ කරුණාව

කෙටි හැඳින්වීම

මෙය පහත සඳහන් මාතෘකා ඇතුළත් වීඩියෝ පටයකි. එනම් : තමන් අතර සිටින්නන් සමඟ ආදරයෙන් කටයුතු කිරීම මිනිසුන් සමඟ කරුණාවෙන් ඇසුරු කිරීම සමාජයට එක්වී කටයුතු කිරීම මිතුරන් අතර සෙනෙහස දැක්වීම ආදරය සෙනෙසහ ජනයාට උදව් උපකාර කිරීම දෙවියන් නැමදීම ජනයාට ආදරය දැක්වීම.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්