ඉස්ලාම් දහමේ ඇති සාමය හා සුරක්ෂිතභාවය

ඉස්ලාම් දහමේ ඇති සාමය හා සුරක්ෂිතභාවය

කෙටි හැඳින්වීම

මෙය පහත සඳහන් මාතෘකා ඇතුළත් දේශනාවකි. ලොව සාමයෙන් හා ආරක්ෂාවෙන් හෙබි විය යුතුයි. මිනිස් අවශ්‍යතාවන් වැඩිවීම මිනිස් පැවැත්මට හා දියුණුවට මූලික වූ කොන්දේසියකි. එය සාමය හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම තුළින් ඇතිවන්නකි. ඉස්ලාමය එයය සාමය.

ඔබගේ වටිනා අදහස්