ලොව දහම්හි ආලෝකය තුළ සාමයේ පණිවිඩය - 1

ඔබගේ වටිනා අදහස්