ලොව දහම්හි ආලෝකය තුළ සාමයේ පණිවිඩය - 2

ලොව දහම්හි ආලෝකය තුළ සාමයේ පණිවිඩය - 2

කතිකාචාර්ය :

විචාරය කිරීම:

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්