ලොව දහම්හි ආලෝකය තුළ සාමයේ පණිවිඩය - 2

ඔබගේ වටිනා අදහස්