ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය - 4

ආගම් තුළින් සාමය - ශ්‍රී ලංකා සංචාරය - 4

කතිකාචාර්ය : ඩොක්ටර් සාකිර් නායක්

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

නාස්තික වාදියෙකුට අල්ලාහ් ගැන පහදා දෙන්නේ කෙසෙද? එ මගින් ජනතා අතර සාමය පතුරන්නේ කෙසේද

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න