මුස්ලිම් නොවන ජනයා ඉස්ලාමය වෙත ඇරයුම් කිරීම සඳහා වූ ප්‍රචාරක ක්‍රම හා උපාය මාර්ග -ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්- -07- පුරාණයේ හා නූතනයේ මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් පිළිබඳ ශුභාරංචි.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්