මාගේ ගෞරවණීය මිනිස !

මාගේ ගෞරවණීය මිනිස !

පරිවර්තනය:

විචාරය කිරීම:

මූලාශ්‍ර:

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්