109 - Al-Kaafiroon ()

|

(1) १. तुम्ही सांगून टाका की हे इन्कारी लोकांनो!

(2) २. ना मी उपासना करतो त्याची, ज्याची तुम्ही उपासना करता.

(3) ३. ना तुम्ही उपासना करणारे आहात त्याची, ज्याची मी उपासना करतो.

(4) ४. आणि ना मी उपासना करेन त्याची, ज्याची तुम्ही उपासना करता.

(5) ५. आणि ना तुम्ही त्याची उपासना कराल, ज्याची मी उपासना करतो.

(6) ६. तुमच्यासाठी तुमचा दीन (धर्म) आहे आणि माझ्यासाठी माझा दीन (धर्म) आहे.