Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 5

Përshkrimi

Në këtë audio material Shejhu flet rreth disa dispozitave rreth shkurorëzimit, rreth betimit në dikë tjetër pos Allahut dhe sqaron disa nocione nga shkenca e Usuli Fikhut.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes
Mbresat