Karta e të drejtave të gruas dhe detyrat e saj në Islam

Përshkrimi

Ky dokument është përgatitur për të sqaruar qëndrimin e sheriatit (legjislacionit) islam rreth çështjes më të përfolur në mesin e muslimanëve; çështjes së gruas, prej së cilës është sprovuar qytetërimi perëndimor, vesa e së cilës ka prekur disa shoqëri islame dhe logjikën e disa prej bijve të saj.
Ky dokument përmban sqarimin e çështjes më të rëndësishme rreth gruas, si dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me të në aspektin e themelimit dhe mbrojtjes, gjë të cilën e kërkon natyra e kësaj etape.
Ky sqarim është përpjekja e dhjetëra dijetarëve dhe mendimtarëve, në mënyrë që të arrinte në formën e dokumentit dhe përmbledhjes.
...
“Jemi përpjekur në këtë dokument përmbledhës që të komentojmë e argumentojmë në mënyrë të shkurtër rreth këtyre pikave:
- Pikënisjet bazë.
- Bazat e sheriatit rreth të drejtave të gruas dhe detyrave të saj.
- Largpamësi komentuese dhe arsyetuese të disa prej këtyre bazave.
- Këshilla dhe kërkesa.”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes