I Dërguari i fundit, Muhamedi, alejhis-selam, në bibël

Mbresat