56 - Surat Al-Waqi'ah ()

|

(1) Kitakaposimama Kiyama.

(2) Hakutakuwa na yoyote mwenye kukanusha kusimama kwake.

(3) Ni chenye kuwainamisha chini maadui wa Mwenyezi Mungu ndani ya Moto na ni chenye kuwainua juu Peponi wale wenye kumtegemea.

(4) Itakapotikiswa ardhi mtikiso wa nguvu.

(5) Na yakamumunyuliwa majabali mmumunyuo wa kina.

(6) Yakawa vumbi lenye kuruka angani lililosukumwa na upepo.

(7) Na mkawa, enyi viumbe, makundi matatu:

(8) Kundi la watu wa upande wa kulia, wenye daraja kubwa. Ni kikubwa kilioje cheo chao!

(9) Kuna na kundi la watu wa upande wa kushoto, wenye daraja duni. Ni mbaya iliyoje hali yao!

(10) Na wale waliotangulia mbele kwenye kheri duniani ndio wenye kutangulia mbele kwenye daraja za juu huko Akhera.

(11) Wao ndio walioletwa karibu kwa Mwenyezi Mungu,

(12) Mola wao Atawatia kwenye mabustani ya Pepo ya starehe.

(13) Watayaingia watu wengi watu wa mwanzo wa ummah huu, na ummah wengineo wasiokuwa wao,

(14) na wachache miongoni mwa watu mwisho wa ummah huu,

(15) wakiwa juu ya vitanda vilivyofumwa kwa dhahabu,

(16) na wakiwa katika hali ya kuvitegemea na huku wanaelekeana na kukutana.

(17) Wanawazunguka wao kuwatumikia watumishi vijana wasiozeeka wala kufa,

(18) wakiwa na vikombe, mabirika na gilasi kutoka kwenye chemchemi ya pombe yenye kupita ndani ya Pepo,

(19) na hawaumwi na vichwa kutokana nayo wala hawarukwi na akili.

(20) Na watawazunguka wao watumishi vijana na kila kitu wanachokichagua miongoni mwa matunda,

(21) nyama ya ndege ambayo nafsi zao inavutika nayo.

(22) Na watakuwa na wanawake wenye macho makubwa kama kwamba wao,

(23) kwa usafi wao na uzuri wao, ni lulu iliyohifadhiwa ndani ya mashaza yake,

(24) hali hayo yakiwa ni malipo yao kwa yale waliokuwa wakiyafanya duniani.

(25) Hawatasikia humo Peponi ubatilifu wala yale ya kuwatia madhambini kuyasikia,

(26) isipokuwa maneno yasiyokuwa na kasoro hizi na kusalimiana wao kwa wao.

(27) Na watu wa upande wa kulia,

(28) ni kikubwa kilioje cheo chao na malipo yao!

(29) Watakuwa kwenye mikunazi isiyo na miba, na ndizi zilizopandana na kupangika,

(30) kila ndizi juu ya nyingine, na vivuli vya daima visivyoondoka,

(31) na maji yanayotembea yasiyokatika,

(32) na matunda mengi

(33) yasiyomalizika wala kuwaishia wala hakuna kizuizi chochote kinachowazuia wao kuyafikia,

(34) na matandiko yaliyoinuliwa juu ya vitanda.

(35) Sisi tumewaumba wanawake wa watu wa Peponi umbile ambalo silo lile umbile lililokuwa duniani, umbile lililokamilika lisilokubali kutoweka,

(36) na tumewafanya ni wanawali wenye kujipendekeza kwa waume zao,

(37) hali ya kuwa ni marika na wao kimiaka.

(38) Tumewaumbia wanawake hao watu wa upande wa kulia.

(39) Nao ni kundi la watu wengi wa mwanzo

(40) na kundi la watu wengi wa mwisho.

(41) Na watu wa upande wa kushoto, ni mbaya iliyoje hali yao na malipo yao!

(42) Watakuwa kwenye upepo ulio moto utokanao na joto la Moto wa Jahanamu utakaozuia pumzi zao, na maji moto yanayochemka,

(43) na kivuli cha moshi mweusi sana,

(44) usio na mashukio baridi wala mandhari mazuri.

(45) Kwani wao walikuwa duniani wakijistarehesha kwa vitu vya haramu wakijiepusha na yale ambayo Mitume walikuja nayo.

(46) Na walikuwa wamesimama wima katika kumkanusha Mwenyezi Mungu na kumshirikisha na kumuasi, na hawakuwa na nia ya kutubia kwa hayo.

(47) Na walikuwa wakisema hali ya kukanusha Ufufuzi, «Je hivi sisi tutafufuliwa tutakapokufa na tukawa mchanga na mifupa iliyochakaa?» Maneno yao hayo yanaonesha kuwa wao walikuwa wakiliona jambo hili la kufufuliwa kuwa liko mbali na ukweli na wakilikanusha.

(48) «Je tutafufuliwa sisi na hali baba zetu waliotangulia wamekuwa mchanga uliotapakaa kwenye ardhi?»

(49) Sema uwaambie, «Hakika wa mwanzo na wa mwisho miongoni mwa binadamu

(50) watakusanywa katika Siku iliyowekewa wakati maalumu, nayo ni Siku ya Kiyama.

(51) «Kisha nyinyi, enyi mliopotea njia ya uongofu mnaokanusha onyo la Mwenyezi Mungu na agizo Lake,

(52) ni wenye kula kutokana na mti wa zaqqūm,

(53) nao ni katika miti mibaya zaidi, na ni wenye kujaza matumbo yenu kutokana nao kwa sababu ya ukali wa njaa,

(54) na ni wenye kunywa juu yake maji yaliyo moto hadi ya mwisho, yasiyomaliza kiu.

(55) Mtayanywa maji hayo kwa wingi kama vile ngamia wenye kiu wasioshiba maji kwa ugonjwa uliowapata.»

(56) Adhabu hii watakayoipata ndiyo zawadi Aliyowaandalia Siku ya Kiyama. Katika haya kuna kuwalaumu na kuwacheza shere.

(57) Sisi tumewaumba, enyi watu, na hamkuwa kitu chochote. Basi si msadiki kuwa kuna kufufuliwa?

(58) Mnayaonaje maji ya manii mnayoyatupa ndani ya vizazi vya wake zenu,

(59) je nyinyi ndio mnaomuumba mwanadamu kutokana na hayo au ni sisi ndio wenye kuumba?

(60) Sisi tumekadiria kifo kwenu,

(61) na sisi si wenye kushindwa kubadilisha umbo lenu Siku ya Kiyama na kuwaumba kwa sifa na namna msizozijua.

(62) Na hakika mlijua kuwa Mwenyezi Mungu Aliwaumba uumbaji wa kwanza na hamkuwa kitu chochote. Basi si mkumbuke uweza wa Mwenyezi Mungu wa kuwaumba mara nyingine?

(63) Mnazionaje mbegu mnazozipanda?

(64) Je ni nyinyi mnaoziotesha kutoka ardhini? Sisi ndio tuaozituliza na kuziotesha ardhini.

(65) Lau tungalitaka tungaliifanya mimea inayotokana na mbegu hizo kuwa mapepe, haimkiniki kunufaika nayo kwa kula,

(66) mkawa mnaona ajabu kwa kilichoshukia mimea yenu na mnasema, «Sisi tumepata hasara na ni wenye kuungulika.

(67) Bali sisi tumekoseshwa riziki.»

(68) Mnayaonaje maji mnayokunywa ili mhuike kwayo?

(69) Je ni nyinyi mliyoyateremsha kutoka kwenye mawingu hadi kwenye kituo cha ardhi au ni sisi tuliyoyateremsha ili kuwarehemu nyinyi?

(70) Lau tungalitaka tungaliyafanya maji haya yawe na chumvi sana, ikiwa haiwezekani kunufaika nayo kwa kunywa wala kwa mimea. Basi si mumshukuru Mola wenu kwa kuteremsha maji tamu kwa kuwanufaisha nyinyi.

(71) Mnaouonaje moto mnaouwasha?

(72) Je ni nyinyi mlioufanya mti wake, unaozalisha moto kwa kukwaruzwa, upatikane au ni sisi tulioufanya upatikane?

(73) Sisi tumeufanya moto wenu mnaouwasha ni ukumbusho kwenu wa Moto wa Jahanamu na pia ni manufaa kwa wasafiri.

(74) Basi mtakase Mola wako, ewe Nabii, Aliye mtukufu Mwenye ukamilifu wa majina na sifa, Mwingi wa wema na kheri.

(75) Mwenyezi Mungu Anaapa kwa mapomoko ya nyota nyakati za kuzama kwake mbinguni.

(76) Nacho ni kiapo kikubwa lau mnajua kadiri yake.

(77) Hakika hii Qur’ani iliyoteremshiwa Muhammad ni Qur’ani yenye manufaa makubwa, yenye kheri nyingi na yenye elimu tele,

(78) iliyo ndani ya Kitabu kilichohifadhiwa, kilichofichwa na macho ya viumbe, nacho ni Kitabu ambacho kiko mikononi mwa Malaika.

(79) Hawaigusi Qur’ani isipokuwa malaika watukufu ambao Mwenyezi Mungu Amewasafisha na aibu na madhambi. Na pia hawaigusi isipokuwa watu waliojitohirisha na ushirikina na janaba na ukosefu wa udhu.

(80) Na hii Qur’ani tukufu imeteremshwa kutoka kwa Mola wa viumbe vyote, kwani hiyo ndiyo haki isiyo na shaka ndani yake.

(81) je hii Qur’ani, enyi washirikina, mnaikanusha?

(82) Na je mnaifanya shukrani yenu kwa neema za Mola wenu ni kuwa nyinyi mnazikanusha na kukufuru? Hapa pana makaripio kwa anayedharau amri za Qur’ani na kutojali mwito wake.

(83) Basi je mnaweza pindi roho ya mmoja wenu inapofika kwenye koo katika uchungu wa kifo,

(84) na hali nyinyi mmehudhuria mnamtazama, kuizuia roho yake ndani ya mwili wake? Hamtaweza hilo!

(85) Na sisi tuko karibu na yeye zaidi, kupitia Malaika wetu, kuliko nyinyi, lakini nyinyi hamuwaoni.

(86) Na je mnaweza, iwapo nyinyi si wenye kuhesabiwa wala kulipwa kwa matendo yenu,

(87) kuirudisha roho kwenye mwili, iwapo nyinyi ni wakweli? Hamtaweza kuirudisha.

(88) Basi iwapo yule anayekufa ni kati ya watu wa upande wa kulia, atapata rehema kunjufu na furaha,

(89) wakati wa kufa kwake, na kila kinachoifurahisha nafsi yake, Na atapata Pepo ya starehe huko Akhera.

(90) Na iwapo yule anayekufa ni kati ya watu wa upande wa kulia,

(91) ataambiwa, «Umesalimika na kuwa kwenye amani, kwa kuwa wewe ni miongoni mwa watu wa upande wa kulia.»

(92) Na iwapo yule anayekufa ni miongoni mwa wenye kukanusha kufufuliwa, waliopotoka na njia ya uongofu,

(93) basi atapata makaribisho ya kinywaji cha moto wa Jahanamu kilichochemshwa, kilicho na joto hadi ya mwisho,

(94) na atachomwa na Moto na aungulike na adhabu yake kali.

(95) Hakika habari hii tumezokuelezea, ewe Mtume, ni ukweli wa yakini usio na shaka.

(96) Basi litakase jina la Mola wako Aliyetukuka na umtakase na yale ambayo madhalimu na wenye kukanusha wanayasema. Mwenyezi Mungu Yuko juu ya yale wanayoyasema ujuu mkubwa sana.