Kategoritë

Cilësitë dhe veçoritë e të Dërguarit

Numri i materialeve: 1

  • MP3

    Ligjërues : Ahmed Kalaja Redaktoi : Driton Lekaj

    Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) është vula e pejgamberëve dhe sipas konceptit islam çdo profet pas tij është i rremë. Megjithatë profetët e rremë janë bërë dukuri dhe përmes këtyre pretendimeve mashtrojnë njerëzit e thjeshtë. Në këtë intervistë hoxha i nderuar Ahmed Kalaja, mes tjerash, sqaron në mënyrë të argumentuar mashtrimet e tyre.

Mbresat